Promluva: 5. Rok Sv.Biřmování – Udílení biřmováni

Příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Rok 2012 – Rok Sv. biřmování

Bratři a sestry,

v rámci Roku Ducha Svatého a sv. biřmování, se chceme dnešní neděli věnovat opět tomuto tématu.

Objasníme si obřad udílení. Biřmování udílí biskup, protože tím je vyjádřeno společenství křesťana s nástupcem apoštolů, který je služebníkem jednoty církve, jejího všeobecného a apoštolského rázu a tím také spojení s apoštoly.

Biřmování se udílí za normálních okolností ve mši svaté. Po promluvě si biřmovanci obnovují křestní slib(zříkají se ducha zla a vyznávají víru). Tato obnova je vyjádřením skutečností, že biřmování navazuje a dotváří náš křest.

Pak biskup vztahuje ruce nad biřmovance, což je gesto, které je od dob apoštolských znamením daru Ducha Svatého a prosí o jeho seslání : „Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky a naplň je duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

Následuje udílení samotné svátosti. Biskup pokládá pravou ruku na hlavu biřmovance a zároveň mu dělá na čele palcem znamení kříže posvěceným olejem, který se nazývá křižmo, přičemž říká: „ …přijmi pečeť daru Ducha Svatého“. V tomto okamžiku je Duch Svatý předán jako dar, který posiluje pokřtěného ve věrnosti Kristu a povzbuzuje ho ke statečnosti a svědectví Kristu. Biřmovaný křesťan je v tomto okamžiku skutečný „martyr“ – svědek, tzn. svědek Krista, svědek církve.

Pak biskup předává pozdrav pokoje. Říká biřmovanému: „Pokoj tobě“. Jak dosvědčuje už sv. Hippolyt Římský (kolem r. 260) tento pozdrav pokoje, kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími (viz Katechismus katolické církve p. 1301). Mše svatá pak pokračuje přímluvami, ve kterých celé shromážděné společenství místní církve prosí za nové posílení Duchem Svatým a bohoslužba oběti vrcholí sv. přijímáním, ke kterému přistupují biřmovaní v síle Ducha Svatého, jenž jim umožňuje jasněji vidět v této Svátosti Ježíše Krista.

Proč se při udílení sv. biřmování užívá pomazání olejem? Ve starodávné biblické symbolice má pomazání olivovým olejem hluboký význam. Olej je znamením hojnosti (Dt 11,14: Hospodin dá déšť podzimní i jarní, budeš sklízet svůj mošt, obilí, olej…), radosti (Žl 23,5: prostíráš pro mne stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem…..). Olej očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků), je znamením uzdravení (hojí rány, viz podobenství o milosrdném Samaritánu) a dává vyzařovat kráse a síle (KKC p. 1293).

Duch Svatý chce biřmovaného činit radostným, mrštným, zdravým, silným a krásným pro Pána. Tímto pomazáním dostává biřmovanec označení Ducha Svatého. Je doslova jim zpečetěn s Kristem. Pečeť je symbolem osoby, její autority (proto vtiskoval svoji pečeť vojevůdce vojákům nebo pán svým otrokům). Duch Svatý je pečetí Kristovou, tzn. že nás sjednocuje s Kristem – připečeťuje nás k němu a dává sílu o něm svědčit. Proto pomazání křižmem se slovy: Přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

Nutno ještě dodat, že olej (křižmo) světí biskup na Zelený čtvrtek pro celou diecézi a přidává do něj balzám, který svou vůni má připomínat, že i biřmovanec má vonět Kristem.

Bratři a sestry, symbolika oleje při udílení sv. biřmování nás má vést k pochopení jakým bohatstvím je v církvi dar Ducha Svatého .

 

Mons. Jan Plaček