Ohlášky

Ohlášky na neděli 9. srpna 2020 jsou za ohláškami na 2. srpna 2020

Ohlášky na neděli 2. srpna 2020:

 Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 4. 8.:

Sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Žil v době francouzské revoluce a s pravdami víry se mohl seznamovat jen doma nebo neveřejným způsobem. Po vystudování kněžského semináře v r. 1818 se stal farářem zanedbané farnosti Ars. Upřímná zbožnost a láska k duším ji proměnila v centrum duchovního života. Zemřel r. 1859 a je uctíván jako patron kněží v duchovní správě.

 

Středa 5. 8.:

Posvěcení římské baziliky P. Marie. Bazilika P. Marie Větší v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě. Nechal ji zbudovat papež Liberius kolem r. 360. Papež Hadrián II. zde r. 867 schválil slovanské bohoslužebné knihy v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje.

 

Čtvrtek 6. 8.:

Svátek Proměnění Páně. Před apoštoly Petrem, Jakubem a Janem byl Pán Ježíš na hoře Tábor proměněn, aby vyniklo jeho božství.

 

Pátek 7. 8.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 8. 8.:

Sv. Dominika, kněze. Narodil se ve Španělsku, v r. 1215 založil řád kazatelů – dominikánů, kteří měli slovem, chudobou a životem hlásat návrat k evangeliu. Zemřel r. 1221 v Boloni.

 

Neděle 9. 8.:

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Oznámení:

 1. V úterý 4. srpna od 18.30 hod. je v kostele sv. Václava modlitba chval.
 2. Na První pátek v měsíci 7. srpna je v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
   – 07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
   – 15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
   – 16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
   – 17.00 hod.: mše sv.
 3. Příští neděli 9. srpna bude pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a při mši sv. v 9.30 hod. poděkujeme za 100 let života paní Alžběty Chovancové, maminky otce Petra.
 4. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté na Maria Hilf u Zlatých Hor je v sobotu 15. srpna, v Hrabyni v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna. Bližší informace na vývěsce venku.
 5. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020.
 6. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 7. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2020/2021:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                                            na mši sv. v neděli 6. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 2. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Bližší informace jsou na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat doma těm, kteří zodpovídají za výchovu dětí.

Ohlášky od neděle 9. srpna do neděle 30. srpna 2020:

Liturgický kalendář:

 

Neděle 9. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 10. 8.:

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem papeže Sixta II. Staral se o hmotný majetek a charitativní činnost v Římě, v r. 258 byl umučen ohněm.

 

Úterý 11. 8.:

Sv. Kláry, panny. Pocházela ze šlechtické rodiny v Assisi. Opustila domov a z rukou sv. Františka přijala řeholní šat. Stala se zakladatelkou ženské větve františkánského řádu, klarisek. Zemřela v r. 1253.

 

Středa 12. 8.:

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Po ovdovění a výchově svých dětí založila se sv. Františkem Sáleským kongregaci sester Navštívení P. Marie. Zemřela v roce 1641.

 

Čtvrtek 13. 8.:

Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků. Kol. r. 235 byli oba odsouzeni k nuceným pracím v dolech na Sardinii za svoji věrnost Kristu. Tam také umírají.

 

Pátek 14. 8.:

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Minorita, který po kněžském svěcení a získání doktorátů z filozofie a teologie založil tiskové centrum v Niepokalanově. Působil i v Japonsku a po návratu do Polska byl v r. 1939 zatčen nacisty a v koncentračním táboře Osvětim nabídl svůj život za odsouzeného spoluvězně. Zemřel po 21denním držení hladem 14. srpna 1941.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie

 

Sobota 15. 8.:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Neděle 16. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Středa 19. 8.:

Sv. Jana Eudese, kněze. Narodil se ve Francii, r. 1625 se stal knězem, působil jako misionář venkovského lidu. Na pomoc dívkám založil kongregaci sester křesťanské lásky, sestry Dobrého Pastýře. Byl šiřitelem úcty k Srdci Ježíšovu a P. Marie. Zemřel r. 1680.

 

Čtvrtek 20. 8.:

Sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se r. 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a r. 1115 zbudoval nový klášter v Clairvaux a stal se tam opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel v roce 1153.

 

Pátek 21. 8.:

Sv. Pia X., papeže. V r. 1903 se stal papežem, zreformoval breviář, misál, vyučování katechismu, stanovil předpisy pro první svaté přijímání dětí a vybízel k častému přijímání svátostí. Zemřel v r. 1914, krátce po vypuknutí I. světové války, které se snažil zabránit.

 

Sobota 22. 8.:

PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY

 

Neděle 23. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 24. 8.:

Sv. Bartoloměje, apoštola. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kol. r. 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

 

Úterý 25. 8.:

Bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Narodil se r. 1886 ve Frýdlantu n. O., stal se redemptoristou a knězem. Po přijetí byzantského obřadu působil mezi řeckokatolickými věřícími na Slovensku. R. 1952 byl ve vykonstruovaném procesu komunisty odsouzen a 23. března 1959 zemřel.

 

Středa 26. 8.:

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků. Pokračovali v díle sv. Vojtěcha v Polsku, roku 1003 byli umučeni.

 

Čtvrtek 27. 8.:

Sv. Moniky. Narodila se v roce 331 v Tagastě v Numidii. Provdala se za pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny a dceru. Mírností dosáhla toho, že manžel před smrtí přijal křest. Modlila se za svého syna Augustina, který žil nevázaným životem. Zemřela r. 387.

 

Pátek 28. 8.:

Sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Po svém obrácení a přijetí křtu v roce 387 se stal biskupem v Hippo. Zanechal 113 spisů, 218 dopisů a více než 500 promluv o křesťanské víře a nauce. Zemřel r. 430.

 

Sobota 29. 8.:

Umučení sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel byl sťat v pevnosti Machaerus.

 1. výročí od bombardování města Ostravy během II. světové války

 

Neděle 30. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 1. srpna se při sbírce na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 2.300 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V neděli 9. srpna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. V pondělí 10. srpna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 4. Na úterý 11. srpna připadá výročí narození Msgre. Jana Šrámka, kněze a významného československého státníka, zakladatele Československé strany lidové, sportovní organizace Orel a kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
 5. V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí P. Marie jsou mše sv. ráno v 7.30 hod. v kostele sv. Václava a večer v 18.00 hod. v katedrále. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se účastnit mše sv. Ten den slaví náš diecézní biskup František 48. výročí kněžského svěcení a apoštolský administrátor diecéze biskup Martin 50. narozeniny. Oběma vyprošujeme v modlitbě Boží požehnání.
 6. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté v Hrabyni je v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna.
 7. V pondělí 24. srpna v 18.00 hod. v kostele Sv. Ducha v O.-Zábřehu bude koncert k 100. výročí narození sv. Jana Pavla II., na který jsou všichni zváni. Vystoupí Patricie Janečková, Alena Čechová a Petr Čech.
 8. Při příležitosti výročí bombardování města Ostravy během II. světové války v r. 1944, které připadá na sobotu 29. srpna, bude v neděli 30. srpna mše sv. v 9.30 hod. obětována za padlé při tomto bombardování a za mír ve světě. Mše sv. za naše farní společenství bude v 19.00 hod.
 9. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020.
 10. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z poutní mše sv. k sv. Anně u kaple v O.-Muglinově 25. července, z udílení svátosti biřmování v katedrále v neděli 26. července a další.
 11. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na neděli za 15 korun.
 12. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2020/2021:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                                     na mši sv. v neděli 6. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 2. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Kdo už přistupuje ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykoná sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv.
 13. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 5. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 23. května 2021.