Ohlášky

Ohlášky na neděli 23. září 2018  jsou za ohláškami na 16. září 2018

Ohlášky na neděli 16. září 2018:

Dnes slavíme 24. neděli v mezidobí – Den církevních škol. Mše sv. za naše farní společenství je v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 17. 9.:

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků. Oba působili a byli umučeni ve 3. století při pronásledování křesťanů ze strany císaře.

 

Středa 19. 9.:

Sv. Januária, biskupa a mučedníka. Byl biskupem v Beneventu v Itálii. Během Diokleciánova pronásledování byl v r. 305 umučen u Neapole.

 

Čtvrtek 20. 9.:

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Korejští mučedníci usmrceni pro víru v Krista v 19. století.

 

Pátek 21. 9.:

Sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Když ho Ježíš povolal za apoštola, byl v Kafarnau výběrčím poplatků. Působil mezi židy a sepsal pro ně evangelium.

 

Sobota 22. 9.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 23. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 9. září se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 16.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 16. září je sbírka na církevní školy.
 3. V rámci celostátní akce Do kostela na kole se dnes v neděli 16. září po mši svaté, která je v 9.30 hod., uskuteční cyklistický výlet „Podél Odry k Šilheřovicím“.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 17. září v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 18., 19. a 20. žalmu Žaltáře. Další zájemci o Písmo sv. jsou zváni.
 5. Charita Ostrava pořádá v úterý 18. září v 19.00 hod. v Divadle Antonína Dvořáka benefiční koncert „Sešli se, aby pomohli“ na podporu Hospice sv. Lukáše. Všichni jsou zváni.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 21. září v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 7. Za předsednictví o. biskupa Františka bude v pátek 21. září v 18.00 hod. v kostele sv. Václava modlitební vigilie Kapituly Lazariánů a v sobotu 22. září při mši sv. v 16.00 hod. v katedrále bude investitura nových členů tohoto řádu.
 8. V sobotu 22. září v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Program pouti ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám.:
  –  
  ve čtvrtek 27. září v předvečer slavnosti bude mše sv. v 18.00 hod., po ní modlitba za národ
  –  v pátek 28. září v den slavnosti budou mše sv. v 7.30 hod. s modlitbou ranních chval,  v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František, a večerní v 17.00 hod.
  Při všech bohoslužbách bude sbírka na potřeby kostela sv. Václava. Protože slavnost Svatého Václava je doporučený zasvěcený svátek, máme ho slavit účastí na mši sv. a svátečním klidem.
 10. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 1. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 9. června 2019.
 11. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na září, říjen, listopad a prosinec 2018.
 12. Místní skauti přijímají nové členy, především dívky ve věku od 6 do 15 let. Bližší informace na vývěsce venku.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti ke sv. Václavovi.
 14. Rozvrh hodin výuky náboženství dětí a mládeže na naší faře je na vývěsce venku a na internetových stránkách v rubrice Katecheze. Děti, které ještě nebyly ve výuce, ať přijdou přímo do hodiny. Společenství ručních prací pro dospělé začíná v úterý 18. září od 16.00 hod. První setkání zájemců o fotografický kroužek z řad dětí i dospělých bude v úterý 2. října od 16.00 hod.

Ohlášky na neděli 23. září 2018:

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 26. 9.:

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. Lékaři, kteří byli umučeni kol. r. 305.

 

Čtvrtek 27. 9.:

Sv. Vincence z Paula, kněze. V 16. století rozvíjel charitativní službu církve.

 

Pátek 28. 9.:

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, mučedníka a hlavního patrona českého národa. R. 925 se ujal vlády a usiloval o kulturní i náboženské povznesení země. Ovládal slovanské písmo. 28. září 929 byl ve Staré Boleslavi zabit najatými vrahy svého bratra.

Doporučený zasvěcený svátek.

 

Sobota 29. 9.:

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

 

Neděle 30. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 

 1. Při sbírce na církevní školy se minulou neděli 16. září vybralo 15.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V úterý 25. září v 19.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v O.-Pustkovci bude slavit mši sv. pro vysokoškoláky o. biskup František u příležitosti zahájení nového akademického roku.
 3. Ve středu 26. září se koná 4. diecézní pouť seniorů do Frýdku. Mši sv. v 9.30 hod. bude slavit o. biskup František.
 4. Ve čtvrtek 27. září v 15.00 hod. bude v katedrále mše sv. ve španělštině.
 5. Program pouti ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám.:
  – 
  ve čtvrtek 27. září v předvečer slavnosti bude mše sv. v 18.00 hod. a pak modlitba za národ
  – v pátek 28. září v den slavnosti budou mše sv. dopoledne v 7.30 hod. s modlitbou ranních chval a v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František. Večerní mše sv. je v 17.00 hod.
  Při všech mších bude sbírka na potřeby kostela sv. Václava. Protože slavnost Svatého Václava je doporučený zasvěcený svátek, máme ho slavit účastí na mši sv. a svátečním klidem.
 6. V sobotu 29. září v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 7. Příští neděli 30. září po mši sv., která je v 9.30 hod., bude v katedrále vernisáž výstavy fotografií „Člověk a víra“, na kterou jste srdečně zváni. Výstava bude do konce října.
 8. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 1. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 9. června 2019.
 9. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na říjen, listopad a prosinec 2018.
 10. Místní skauti přijímají nové členy, především dívky 6 až 15 let. Informace na vývěsce venku.
 11. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti ke sv. Václavovi.
 12. Rozvrh hodin výuky náboženství dětí a mládeže na naší faře je na vývěsce venku a na internetových stránkách naší farnosti (v rubrice Katecheze). Děti, které ještě nebyly ve výuce, ať přijdou přímo do hodiny. Společenství ručních prací pro dospělé je vždy v úterý od 16.00 hod. První setkání zájemců o fotografický kroužek z řad dětí i dospělých bude v úterý 2. října od 16.00 hod.
 13. Děkujeme všem, kteří se zapojili a připravili farní cyklovýlet minulou neděli 16. září.