Ohlášky

Ohlášky od 6. srpna do 20. srpna 2017:

Liturgický kalendář:

 

Neděle 6. 8.:

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

 

Pondělí 7. 8.:

Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. Sixtus II. byl zabit při bohoslužbě 6. srpna v r. 258 v kapli Kalistových katakomb během pronásledování, které rozpoutal římský císař Valerián. Spolu s ním byli sťati čtyři jáhni, další dva byli usmrceni téhož dne v sousedních katakombách a poslední z nich, sv. Vavřinec, po krutém mučení zemřel o čtyři dny později.

 

Úterý 8. 8.:

Sv. Dominika, kněze. Narodil se ve Španělsku, r. 1215 založil řád kazatelů – dominikánů, kteří měli slovem, chudobou a životem hlásat návrat k evangeliu. Zemřel r. 1221 v Boloni.

 

Středa 9. 8.:

Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy. Narodila se r. 1891 v židovské rodině ve Vratislavi. V hledání pravdy dochází ke konverzi a v roce 1922 k přijetí křtu. Opouští místo asistentky na univerzitě a vstupuje do karmelitánského kláštera. V r. 1942 je v klášteře Echt v Holandsku zajata nacisty a odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 9. srpna umírá v plynové komoře.

 

Čtvrtek 10. 8.:

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem papeže Sixta II. Staral se o hmotný majetek a charitativní činnost v Římě, v r. 258 byl umučen ohněm.

 

Pátek 11. 8.:

Sv. Kláry, panny. Pocházela ze šlechtické rodiny v Assisi. Opustila domov a z rukou sv. Františka přijala řeholní šat. Stala se zakladatelkou klarisek. Zemřela v r. 1253.

 

Sobota 12. 8.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 13. 8.:

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 14. 8.:

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Po kněžském svěcení a získání doktorátů z filosofie a teologie založil tiskové centrum v Niepokalanově. Působil i v Japonsku a po návratu do Polska byl v r. 1939 zatčen nacisty a v koncentračním táboře Osvětim nabídl svůj život za spoluvězně. Zemřel po 21denním držení hladem 14. 8. 1941.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie

 

Úterý 15. 8.:       

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Středa 16. 8.:

Sv. Štěpána Uherského. Narodil se kol. r. 969 jako syn maďarského vévody Gejzy. Roku 1000 se stal králem a papež Silvestr II. ho pověřil vybudováním církevní správy v zemi. Založil 10 diecézí, budoval kostely a kláštery; vládl spravedlivě. Zemřel v r. 1038.

 

Sobota 19. 8.:

Sobotní památka P. Marie.  

 

Neděle 20. 8.:

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. V úterý 8. srpna od 18.30 hod. je v kostele sv. Václava modlitba chval.
 2. V sobotu 12. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 3. V neděli 13. srpna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 4. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté v Hrabyni je v sobotu 12. srpna a v neděli 13. srpna a na Maria Hilf u Zlatých Hor v sobotu 12. srpna. Bližší informace na vývěsce venku.
 5. V pondělí 14. srpna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 6. V úterý 15. srpna na slavnost Nanebevzetí P. Marie jsou v katedrále mše sv. v 7.30 a v 18.00 hod. Je to doporučený zasvěcený svátek, máme se účastnit mše sv. Otec biskup František si připomíná 45. výročí kněžství.
 7. V sobotu 19. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na srpen a září 2017.
 9. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník za 15 korun.
 10. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2017/2018:Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči

  na mši sv. v neděli 10. září v 9.30 hod.,

  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 3. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Ti, kdo už přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 8. září se bude zpovídat od 16.00 do 17.00 hod.