Ohlášky

Ohlášky na neděli 25.června 2017 jsou za ohláškami na 18.června 2017

Ohlášky na neděli 18. června 2017:

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 19. 6.:

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Narodil se v Prachaticích v roce 1811. Po studiu teologie v Českých Budějovicích a Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze a horlivě působil jako misionář. Vstoupil k redemptoristům a r. 1852 se stal biskupem ve Filadelfii. Založil 80 kostelů a 100 katolických škol. Zemřel 5. ledna 1860, r. 1977 byl svatořečen.

 

Středa 21. 6.:

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Zřekl se dědictví a vstoupil k jezuitům. Zemřel jako 23letý v r. 1591 při ošetřování nemocných.

 

Čtvrtek 22. 6.:

Sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků. R. 1535 byli v Londýně popraveni, protože nevystoupili proti nerozlučitelnosti manželství a neuznali moc krále Jindřicha VIII. nad církví.

 

Pátek 23. 6.:

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Den modliteb za posvěcení kněží

 

Sobota 24. 6.:

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Neděle 25. 6.:

  1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zakončení školního a katechetického roku 2016/2017 v naší farnosti

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 11. června se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 23.800 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Zkouška chrámového sboru při katedrále je v pondělí 19. června v 18.00 hod. na faře.
 3. Ve středu 21. června v 17.00 hod. ve Staré aréně na ul. 28. října je přednáška „Pornografie – (NE) Normal business?“. Přednáší Mgr. Marek Macák, klinický psycholog a psychoterapeut.
 4. Ve čtvrtek 22. června je večerní mše sv. v 18.00 hod. pro děti a mládež.
 5. V pátek 23. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po ranní mši sv., která je v 7.30 hod., i po večerní mši sv., která je v 17.00 hod., výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Božskému Srdci Páně, obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, Te Deum a svátostné požehnání.
 6. Kněžské svěcení v katedrále bude v sobotu 24. června v 9.30 hod. Z toho důvodu nebude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava.
 7. V sobotu 24. června v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Příští neděli 25. června při mši sv. v 9.30 hod. budou mít děti a studenti zakončení školního a katechetického roku 2016/2017. Děti ať donesou archy s nálepkami za mše sv.! Po mši sv. je odjezd dětí a mládeže na výlet do středních Čech. Navštívíme Podbrdsko, okolí Křivoklátu, hrad Karlštejn a další. Návrat ve středu 28. června. Děti dostaly propozice v hodinách náboženství.
 9. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na červen, červenec, srpen a září 2017.
 10. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2017/2018 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí, dále Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě 14. a 15. července.
 11. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnosti Těla a krve Páně a následném eucharistickém průvodu ve čtvrtek 15. června.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z prvního svatého přijímání našich dětí, biskupského svěcení Mons. Martina Davida, děkanátní pouti do Frýdku, udílení sv. biřmování, Noci kostelů, slavnosti Těla a krve Páně a další.

Ohlášky na neděli 25. června 2017:

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za děti a mládež naší farnosti na poděkování za uplynulý školní a katechetický rok 2016/2017.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 27. 6.:

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. R. 412 se stal v Alexandrii patriarchou a hájil víru v Ježíšovo božství i lidství. Zemřel r. 444.

Den památky obětí komunismu

 

Středa 28. 6.:

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Narodil se kol. r. 130 ve Smyrně. Stal se biskupem v Lyonu a bránil křesťanskou víru proti gnostikům. Ve spise „Proti bludným naukám“ hájil oprávněnost církevní tradice. Kol. r. 200 byl umučen.

Večer se slaví vigilie slavnosti Sv. Petra a Pavla, apoštolů

 

Čtvrtek 29. 6.:

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 30. 6.:

Svatých prvomučedníků římských. Císař Nero je dal popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města r. 64.

 

Sobota 1. 7. :

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 2. 7.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 25. června po mši sv., která je v 9.30 hod., odjíždějí děti a mládež na výlet do středních Čech. Návrat ve středu 28. června kolem 20.00 hod. ke katedrále.
 2. V příštím týdnu už děti a mládež nemají výuku náboženství. Domluva výuky a činnost kroužků na naší faře v příštím školním roce 2017/2018 bude po prázdninách v neděli 10. září po mši sv. v 9.30 hod., která bude na zahájení nového katechetického roku. Na stolíku s časopisy jsou informace pro rodiče o výuce náboženství na naší faře v příštím školním roce 2017/2018. Můžete si je vzít, popřípadě předat těm, kdo jsou odpovědni za výchovu dětí.
 3. Ve čtvrtek 29. června na slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů, jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, máme se účastnit mše svaté.
 4. V pátek 30. června bude večerní mše sv. v katedrále až v 18.00 hod., protože bude obětována za živé a zemřelé hutníky a horníky u příležitosti svátku jejich patrona sv. Prokopa. Pamatujme na tuto změnu!
 5. Na První sobotu v měsíci 1. července se v kostele sv. Václava modlíme za duchovní povolání a rodiny

  –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin

  –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na    Teologický konvikt v Olomouci

 6. Diecézní setkání dětí na Prašivé na závěr školního roku je v sobotu 1. července. Bližší informace jsou na vývěsce venku.
 7. V sobotu 1. července v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na červenec, srpen a září 2017.
 9. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě v pátek 14. července a v sobotu 15. července a pořadem bohoslužeb k 120. výročí posvěcení naší katedrály v neděli 16. července.
 10. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z Noci kostelů, slavnosti Těla a krve Páně a další.