Ohlášky

Ohlášky na neděli 20. října 2019  jsou za ohláškami na 13. října 2019

Ohlášky na neděli 13. října 2019:

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 14. 10.:

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka. Byl otrokem. V roce 199 se stal jáhnem a r. 217 papežem. V r. 222 byl zavražděn protikřesťanskými výtržníky.

 

Úterý 15. 10.:

Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V roce 1536 se stala karmelitkou a s Janem od Kříže reformovala klášterní život. Je učitelkou vnitřní modlitby.

 

Středa 16. 10.:

SLAVNOST SV. HEDVIKY, patronky Ostravsko-opavské diecéze a Slezska. Narodila se kolem r. 1174 v Bavorsku, provdala se za slezského vévodu Jindřicha I. a měli 4 syny a 3 dcery. Pečovala o nemocné a chudé. Po jeho smrti vstoupila do kláštera v Třebnici (Polsko) a tam v r. 1243 zemřela.

 

Čtvrtek 17. 10.:

Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Byl třetím biskupem v syrské Antiochii. Kol. r. 117 byl v Římě předhozen v amfiteátru šelmám. Zachovaly se jeho spisy dosvědčující život církve ve 2. století.

 

Pátek 18. 10.:

Sv. Lukáše, evangelisty. Doprovázel apoštola Pavla na jeho misijních cestách. Kolem roku 80 sepsal evangelium a knihu Skutky apoštolů.

 

Sobota 19. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 20. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 5. října se na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 3.500 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 13. října je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a odpoledne v 15.00 hod. je u kapličky sv. Hedviky v Keltičkově muzeu ve Slezské Ostravě (za slezsko-ostravskou radnicí) pobožnost k sv. Hedvice (bohoslužba slova a litanie k ní), na kterou zvou manželé Chodurovi.
 3. V pondělí 14. října je od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 4. V pondělí 14. října je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 5. Charita Ostrava a Armáda spásy zvou ve dnech 14. až 17. října na Dny proti chudobě Ostrava 2019. Součástí bude i panelová diskuse 14. října v 17.00 hod. na téma „Chudoba a sociální stát“ s Pavlem Fischerem a Liborem Prudkým. Bližší informace na vývěsce venku.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí křtu, smíření, eucharistie a biřmování je v úterý 15. října v 18.45 hod. na faře.
 7. Ve středu 16. října v 15.00 hod. bude na faře beseda a autogramiáda s P. Stanislavem Přibylem, generálním sekretářem ČBK a autorem knihy „Karlův most – V souvislostech víry a ducha“, na kterou zve Karmelitánská prodejna; a v 17.00 hod. bude v katedrále pontifikální mše sv., kterou bude u příležitosti slavnosti sv. Hedviky, patronky diecéze, slavit o. biskup František, a po ní předá ocenění.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 18. října v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 9. V sobotu 19. října bude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava obětována za zemřelé dobrodince a dárce před komunistickým pučem v r. 1948; v 10.00 hod. budou v katedrále oddavky Blanka Jurčková a Tomáš Kotek a v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. V sobotu 19. října v 9.00 hod. je od fary odjezd auty na výšlap na Biskupskou kupu. Je třeba se nahlásit na: svobodamartin@seznam.cz, nebo t. č.: 773 253 124. Bližší informace jsou na letáčcích na stolíku s časopisy, vývěsce venku nebo internetových stránkách naší farnosti. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
 11. Příští neděli 20. října, kdy se s církví modlíme za misie, bude sbírka na misie, a po mši sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. budou děti a mládež prodávat u katedrály zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) podpoříme stavbu areálu osmileté základní školy sv. Josefa v Namkumbě v Malawi.
 12. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních intencí na měsíce prosinec 2019 a leden a únor 2020.
 13. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách.
 14. Ve fotogalerii si lze prohlédnout fotografie z farního cyklovýletu, který byl v neděli 15. září, ze slavnosti Sv. Václava v sobotu 28. září a další.
 15. Rozvrh hodin výuky náboženství dětí a mládeže je na vývěsce venku a internetových stránkách v rubrice Katecheze.
 16. Charita Ostrava nabízí tato pracovní místa a pozice: lékař-specialista paliativní medicíny a zdravotní sestra/bratr pro Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic sv. Kryštofa, dále kuchař do kuchyně v Hospici sv. Lukáše a pracovník v sociálních službách v Azylovém domě a noclehárně sv. Františka. Bližší informace na jednotlivých střediscích nebo ředitelství Charity.
 17. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

 

Ohlášky na neděli 20. října 2019:

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí, je to Den modliteb za misie. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 21. 10.:

Bl. Karla Rakouského. Se svou manželkou a dětmi vedl vzorný křesťanský život. V r. 1916 se stal císařem Rakouska, kde až do r. 1918 patřilo i území České republiky. Marně usiloval o mír a ukončení války. Zemřel v roce 1922.

 

Úterý 22. 10.:

Sv. Jana Pavla II., papeže. Narodil se v r. 1920 ve Wadovicích v Polsku. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, r. 1964 se stal arcibiskupem v Krakově a v r. 1978 byl zvolen papežem. Horlivý apoštol světa. Zemřel 2. dubna 2005.

 

Středa 23. 10.:

Sv. Jana Kapistránského, kněze. Narodil se v r. 1386 v Itálii, po vstupu k františkánům a vysvěcení na kněze kázal evangelium v Itálii, Francii, Holandsku, Svaté zemi, Čechách a Moravě. Zemřel r. 1456 v Iloku u Dunaje.

 

Čtvrtek 24. 10.:

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. Byl arcibiskupem v Santiagu na Kubě, založil misijní kongregaci klaretinů. Zemřel v r. 1870 ve Francii.

 

Sobota 26. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 27. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 13. října se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 34.200 korun, z toho 17.000 korun činily dary jednotlivců. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 20. října je sbírka na misie a po mši sv. budou děti a mládež nabízet zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) podpoříme stavbu areálu osmileté základní školy sv. Josefa v Namkumbě v Malawi.
 3. V pondělí 21. října je na faře od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 21. října v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 3. až 5. kapitoly knihy Job. Další zájemci jsou zváni!
 5. V úterý 22. října bude ranní mše sv. v 7.30 hod. obětována za zemřelé dobrodince a dárce před komunistickým pučem v r. 1948.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí křtu, smíření, eucharistie a biřmování je v úterý 22. října v 18.45 hod. na faře.
 7. Mše sv. pro děti je v pátek 25. října v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 8. V sobotu 26. října v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Ze soboty 26. října na neděli 27. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
 10. Před slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (1. a 2. listopadu) bude v katedrále zvláštní příležitost k svátosti smíření. Zpovídat se bude ve středu 30. října a ve čtvrtek 31. října ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.
 11. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních intencí na měsíce prosinec 2019 a leden a únor 2020.
 12. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v rodinách i v kostele.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb 1. a 2. listopadu a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.
 14. Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě hledá dobrovolníky k mladým lidem se zdravotním postižením do aktivizační služby BRÁNA. Více informací na nástěnce a letáčcích.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z pobožnosti k sv. Hedvice, která byla v neděli 13. října, pečení a zdobení perníčků na misijní neděli a další.