Ohlášky

Ohlášky  na neděli 26.září 2021 jsou za ohláškami na 19.září 2021

 

 

Ohlášky na neděli 19. září 2021:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 20. 9.:

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Korejští mučedníci usmrceni pro víru v Krista v 19. století.

 

Úterý 21. 9.:

Sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Když ho Ježíš povolal za apoštola, byl v Kafarnau výběrčím poplatků. Působil mezi židy a sepsal pro ně evangelium.

 

Čtvrtek 23. 9.:

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Narodil se r. 1887, vstoupil ke kapucínům a v roce 1910 byl vysvěcen na kněze. Sloužil Božímu lidu, především smiřoval kajícníky. V r. 1918 obdržel stigmata. Zemřel v roce 1968.

 

Sobota 25. 9.:

Sobotní památka P. Marie. 

 

Neděle 26. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 12. září se při sbírce na potřeby a údržbu katedrály vybralo 20.400 korun, z toho dary jednotlivců činily 1.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 19. září je sbírka na církevní školy.
 3. V rámci celostátní akce Do kostela na kole se dnes v neděli 19. září po mši svaté, která je v 9.30 hod., uskuteční cyklistický výlet Hlučínskou pahorkatinou (trasa vede přes Šilheřovický les, Markvartovice, Darkovičky a Hlučín). Návrat mezi 17.00 a 18.00 hod.
 4. V pondělí 20. září je na faře od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 5. V úterý 21. září v 19.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v O.-Pustkovci bude slavit mši sv. pro vysokoškoláky o. biskup Martin u příležitosti zahájení nového akademického roku.
 6. Ve středu 22. září od 9.00 hod. je v bazilice Navštívení P. Marie ve Frýdku 7. diecézní pouť seniorů, mši sv. v 9.30 hod. bude slavit pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.
 7. Ve čtvrtek 23. září v 10.00 hod. bude v katedrále mše sv. u příležitosti 30. výročí vzniku Charity Ostrava. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jan Czudek, Th. D., biskupský delegát ad omnia a v 19.00 hod. bude v Trojhalí Karolina benefiční koncert „Sešli se, aby pomohli“ na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Všichni jsou srdečně zváni.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 24. září v 17.00 hod.; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. Program pouti ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám.:
  –  v pondělí 27. září v předvečer slavnosti bude mše sv. v 18.00 hod. a po ní modlitba za národ
  –  v úterý 28. září v den slavnosti budou mše sv. dopoledne v 7.30 hod. s modlitbou ranních chval a v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František. Po ní bude v zahradě Telepace do 16.00 hod. sváteční program, na který jste srdečně zváni. Večerní mše sv. bude v 18.00 hod.
  Při všech bohoslužbách bude sbírka na potřeby kostela sv. Václava. Protože slavnost Sv. Václava je doporučený zasvěcený a také státní svátek, máme ho slavit účastí na mši sv. a svátečním klidem.
 10. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 4. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 5. června 2022.
 11. Od října začnou v naší farnosti katecheze dospělých, které povede o. Vladimír. Jsou určeny pro všechny. První bude o mši sv. První setkání zájemců bude na faře v úterý 5. října v 19.00 hod.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti ke sv. Václavovi v pondělí 27. září večer a v úterý 28. září.
 13. Rozvrh hodin výuky náboženství dětí a mládeže na naší faře je na vývěsce venku a na internetových stránkách naší farnosti (Katecheze). Děti, které ještě nebyly ve výuce, ať přijdou přímo do vyučovací hodiny. Kroužek rukodělných prací žen bude v úterý 5. října od 16.00 hod. Fotografický kroužek z řad dětí i dospělých bude rovněž v úterý 5. října od 16.00 hod.

 

Ohlášky na neděli 26. září 2021:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 27. 9.:

Sv. Vincence z Paula, kněze. V 16. století rozvíjel charitativní službu církve.

 

Úterý 28. 9.:

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, mučedníka a hlavního patrona českého národa. R. 925 se ujal vlády a usiloval o kulturní i náboženské povznesení země. Ovládal slovanské písmo. 28. září 929 byl ve Staré Boleslavi zabit najatými vrahy svého bratra.

Doporučený zasvěcený svátek.

 

Středa 29. 9.:

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

 

Čtvrtek 30. 9.:

Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. R. 379 se stal knězem a na pokyn papeže Damasa provedl revizi latinského překladu Nového zákona podle původních řeckých textů. Zemřel r. 420 v Betlémě, kde byl také pochován.

 

Pátek 1. 10.:       

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 2. 10.:

Svatých andělů strážných. Úcta k nim byla známá už v prvotní církvi.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 3. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 19. září se při sbírce na církevní školy vybralo 17.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V pondělí 27. září je na faře od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 3. Program pouti ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám.:
  –  v pondělí 27. září v předvečer slavnosti bude mše sv. v 18.00 hod. a po ní modlitba za národ
  –  v úterý 28. září v den slavnosti budou mše sv. dopoledne v 7.30 hod. s modlitbou ranních chval a v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František. Po ní bude v zahradě Telepace do 16.00 hod. sváteční program, na který jste zváni. Večerní mše sv. bude v 18.00 hod.
  Při všech bohoslužbách bude sbírka na potřeby kostela sv. Václava. Protože slavnost Sv. Václava je doporučený zasvěcený svátek a také státní svátek, máme ho slavit účastí na mši sv. a svátečním klidem.
 4. Na První pátek v měsíci 1. října bude v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
  –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
  –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
  –  17.00 hod.: mše sv. pro děti; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy
 5. Na První sobotu v měsíci 2. října se v kostele sv. Václava modlíme za duchovní povolání a rodiny:
  –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní budeme pamatovat na poutníky ve Frýdku a vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 6. V sobotu 2. října ve 12.00 hod. bude v kostele sv. Václava zlatá svatba: manželé Ludmila a Rudolf Bátrlovi.
 7. Příští neděli 3. října při mši sv. v 9.30 hod. budou křty dětí, farní minikavárna nebude (protože bude svatováclavské setkání 28. září) ani nebude farní knihovna. Večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 8. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Také se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 5. října v 19.00 hod.
 9. Od října začnou v naší farnosti katecheze dospělých, které povede o. Vladimír. Jsou pro všechny. První bude o mši sv. První setkání zájemců bude na faře v úterý 5. října v 19.00 hod.
 10. Ve čtvrtek 28. října (státní svátek) uskutečníme pouť na Svatý Hostýn. Odjezd od katedrály v 7.00 hod., v 9.30 hod. budeme mít mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně a po ní pobožnost křížové cesty. Pak pojedeme do Kroměříže (oběd; kostel sv. Mořice, kde je pohřben zakladatel Ostravy biskup Bruno; pro zájemce prohlídka Arcibiskupského zámku – vstup si hradí každý sám). Cena je 600 korun (cestovné, oběd), děti a mládež 100 korun. Příjezd kolem 17.00 hod. ke katedrále. Zájemci se mohou hlásit a zaplatit ve farní kanceláři.
 11. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti k sv. Václavovi v pondělí 27. září večer a v úterý 28. září.