Ohlášky

 

Ohlášky od neděle 14. srpna do neděle 4. září 2022:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Liturgický kalendář:

 

Neděle 14. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie

 

Pondělí 15. 8.:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Úterý 16. 8.:

 

Sv. Štěpána Uherského. Narodil se kolem roku 969 jako syn maďarského vévody Gejzy. V roce 1000 se stal králem a papež Silvestr II. ho pověřil vybudováním církevní správy v zemi. Založil 10 diecézí, budoval kostely a kláštery; vládl rozvážně a spravedlivě. Zemřel v r. 1038.

 

Pátek 19. 8.:

Sv. Jana Eudese, kněze. Narodil se ve Francii, r. 1625 se stal knězem, působil jako misionář venkovského lidu. Na pomoc dívkám založil kongregaci sester křesťanské lásky, známé dnes jako sestry Dobrého Pastýře. Byl šiřitelem úcty k Srdci Ježíšovu a P. Marie. Zemřel r. 1680.

 

Sobota 20. 8.:

Sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se r. 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a r. 1115 zbudoval nový klášter v Clairvaux a stal se tam opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel v roce 1153.

 

Neděle 21. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 22. 8.:

PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY

 

Úterý 23. 8.:

Sv. Růženy z Limy, panny. Narodila se r. 1586, vedla kající život, žila v III. řádu sv. Dominika. Zemřela r. 1617 v Limě a je patronkou Latinské Ameriky.

 

Středa 24. 8.:

Sv. Bartoloměje, apoštola. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kol. r. 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

 

Čtvrtek 25. 8.:

Bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Narodil se r. 1886 ve Frýdlantu n. O., stal se redemptoristou a knězem. Po přijetí byzantského obřadu působil mezi řeckokatolickými věřícími na Slovensku. R. 1952 byl ve vykonstruovaném procesu komunisty odsouzen a 23. března 1959 zemřel.

 

Pátek 26. 8.:

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků. Pokračovali v díle sv. Vojtěcha v Polsku, roku 1003 byli umučeni.

 

Sobota 27. 8.:

Sv. Moniky. Narodila se r. 331 v Tagastě v Numidii. Provdala se za muže Patricia a měla s ním dva syny a dceru. Svou mírností dosáhla toho, že před smrtí přijal křest. Modlila se za syna Augustina, který žil nevázaným životem. Zemřela r. 387.

 

Neděle 28. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 29. 8.:

Umučení sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel byl sťat v pevnosti Machaerus.

 1. výročí od bombardování města Ostravy během II. světové války

 

Pátek 2. 9.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 3. 9.:

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Papežem se stal r. 590, usiloval o obnovu křesťanského života a liturgie. Zachovalo se po něm 848 dopisů. Posílal misionáře ke germánským národům. Zemřel v r. 604.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 4. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den školáků, studentů a učitelů v naší farnosti

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 6. srpna se při sbírce na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 2.700 korun a do pokladničky na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 1.200 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 129.600 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V neděli 14. srpna je pravidelná měsíční sbírka na provoz a údržbu katedrály.
 3. V pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí P. Marie jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 a večer v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se tento den účastnit mše sv.!
 4. Při příležitosti 78. výročí bombardování Ostravy během II. světové války v r. 1944, které připadá na pondělí 29. srpna, bude v neděli 28. srpna mše sv. v 9.30 hod. obětována za padlé při tomto bombardování a za mír ve světě.
 5. Ve čtvrtek 1. září slavíme Světový den modliteb za péči o stvoření.
 6. Páteční večerní mše sv. zůstává i o prázdninách v 17.00 hod.
 7. Farní knihovna je během prázdnin uzavřená, začne fungovat od září.
 8. Na První pátek v měsíci 2. září bude v katedrále ráno adorace Nejsvětější Svátosti:
    –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  Z důvodu zahájení Svatováclavského hudebního festivalu v katedrále bude mimořádně odpolední program v kostele sv. Václava:
    –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
    –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
    –  17.00 hod.: mše sv.
 9. V pátek 2. září v 18.00 hod. bude na faře setkání Pastorační rady naší farnosti.
 10. Na První sobotu v měsíci 3. září se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
    –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
    –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 11. V neděli 4. září po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a také už bude otevřena farní knihovna. Večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 12. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2022/2023:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                                        na mši sv. v neděli 4. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 2. září. Přihlásit lze i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Kdo už přistupují ke svátostem, ať si vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 2. září se zpovídá od 15.30 do 17.00 hod. v kostele sv. Václava.
 13. V neděli 4. září od 15.00 hod. je v Českém Těšíně diecézní pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého.
 14. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 3. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále na Svatodušní neděli 28. května 2023.
 15. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na měsíce listopad a prosinec 2022.
 16. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na neděli za 15 korun.