Ohlášky

Ohlášky na neděli 12. srpna 2018  jsou za ohláškami na 5. srpna 2018

Ohlášky na neděli 5. srpna 2018:

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 6. 8.:

Svátek Proměnění Páně. Před apoštoly Petrem, Jakubem a Janem byl Pán Ježíš na hoře Tábor proměněn, aby vyniklo jeho božství.

 

Úterý 7. 8.:

Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. Sixtus II. byl zabit při bohoslužbě 6. srpna r. 258, kterou slavil v kapli Kalistových katakomb během pronásledování, které rozpoutal římský císař Valerián. Spolu s ním byli sťati také čtyři jáhni, další dva byli usmrceni téhož dne v sousedních katakombách a poslední z nich, sv. Vavřinec, po krutém mučení zemřel o čtyři dny později.

 

Středa 8. 8.:

Sv. Dominika, kněze. Narodil se ve Španělsku, v r. 1215 založil řád kazatelů – dominikánů, kteří měli slovem, chudobou a životem hlásat návrat k evangeliu. Zemřel r. 1221 v Boloni.

 

Čtvrtek 9. 8.:

Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy. Narodila se v r. 1891 v židovské rodině ve Vratislavi, zajímala se o filosofii. V hledání pravdy dochází ke konverzi a v roce 1922 k přijetí křtu. Opouští místo asistentky na univerzitě a vstupuje do karmelitánského kláštera. V r. 1942 je v klášteře Echt v Holandsku zajata nacisty a odvezena jako židovka do koncentračního tábora v Osvětimi, kde spolu s dalšími 9. srpna umírá v plynové komoře.

 

Pátek 10. 8.:

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem papeže Sixta II. Staral se o hmotný majetek a charitativní činnost v Římě, v r. 258 byl umučen ohněm.

 

Sobota 11. 8.:

Sv. Kláry, panny. Pocházela ze šlechtické rodiny v Assisi. Opustila domov a z rukou sv. Františka přijala řeholní šat. Stala se zakladatelkou ženské větve františkánského řádu, klarisek. Zemřela v r. 1253.

 

Neděle 12. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. V úterý 7. srpna od 18.30 hod. je v kostele sv. Václava modlitba chval.
 2. V sobotu 11. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 3. Příští neděli 12. srpna bude pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 4. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté na Maria Hilf u Zlatých Hor je v sobotu 11. srpna, v Hrabyni v sobotu 18. srpna a v neděli 19. srpna. Bližší informace na vývěsce venku.
 5. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na srpen a září 2018.
 6. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 7. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2018/2019:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                                  na mši sv. v neděli 9. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Bližší informace jsou na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat doma těm, kteří zodpovídají za výchovu dětí.

Ohlášky na neděli 12. srpna 2018:

Dnes slavíme 19. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 13. 8.:

Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků. Kol. r. 235 byli oba odsouzeni k nuceným pracím v dolech na Sardinii za svoji věrnost Kristu. Tam také umírají vyčerpáni prací a hrubým zacházením.

 

Úterý 14. 8.:

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Minorita, který po kněžském svěcení a získání doktorátů z filosofie a teologie založil tiskové centrum v Niepokalanově. Působil i v Japonsku a po návratu do Polska byl v r. 1939 zatčen nacisty a v koncentračním táboře Osvětim nabídl svůj život za odsouzeného spoluvězně. Zemřel po 21denním držení hladem 14. srpna 1941.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie.

 

Středa 15. 8.:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Čtvrtek 16. 8.:

Sv. Štěpána Uherského. Narodil se kolem roku 969 jako syn maďarského vévody Gejzy. V roce 1000 se stal králem a papež Silvestr II. ho pověřil vybudováním církevní správy v zemi. Založil 10 diecézí, budoval kostely a kláštery; vládl rozvážně a spravedlivě. Zemřel v r. 1038.

 

Sobota 18. 8.:

Sobotní památka P. Marie.  

 

Neděle 19. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 12. srpna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 2. V pondělí 13. srpna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 3. Ve středu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí P. Marie jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, máme se účastnit mše sv. Náš o. biskup František si připomíná 46. výročí kněžského svěcení. Vzpomeňme na něho v modlitbě.
 4. V sobotu 18. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 5. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté v Hrabyni je v sobotu 18. srpna a v neděli 19. srpna.
 6. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na září 2018.
 7. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 8. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2018/2019:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                            na mši sv. v neděli 9. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách naší farnosti (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Ti, kdo už přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 7. září se bude zpovídat odpoledne od 15.30 do 17.00 hod.

 

Ohlášky na neděli 19. srpna 2018:

Dnes slavíme 20. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 20. 8.:

Sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se r. 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a r. 1115 zbudoval nový klášter v Clairvaux a stal se tam opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel v roce 1153.

 

Úterý 21. 8.:

Sv. Pia X., papeže. V r. 1903 se stal papežem, zreformoval breviář, misál, vyučování katechismu, stanovil předpisy pro první svaté přijímání dětí a vybízel k častému přijímání svátostí. Zemřel v roce 1914, krátce po vypuknutí I. světové války, které se marně snažil zabránit.

 

Středa 22. 8.:

PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY

 

Čtvrtek 23. 8.:

Sv. Růženy z Limy, panny. Narodila se r. 1586, vedla kající život, žila v III. řádu sv. Dominika. Zemřela r. 1617 v Limě a je patronkou Latinské Ameriky.

 

Pátek 24. 8.:

Sv. Bartoloměje, apoštola. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kol. r. 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

 

Sobota 25. 8.:

Bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Narodil se r. 1886 ve Frýdlantu n. O., stal se redemptoristou a knězem. Po přijetí byzantského obřadu působil mezi řeckokatolickými věřícími na Slovensku. R. 1952 byl ve vykonstruovaném procesu komunisty odsouzen a 23. března 1959 zemřel.

 

Neděle 26. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. V sobotu 25. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 2. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů intencí na září. Na říjen, listopad a prosinec se budou zapisovat ve středu 5. září od 7.00 hod. Další dny během úředních hodin.
 3. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 4. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z poutní mše sv. k sv. Anně u kaple v O.-Muglinově 28. července a další.
 5. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2018/2019:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do vyučování, ať přijdou i s rodiči
                   na mši sv. v neděli 9. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Výuka je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách naší farnosti (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Ti, kdo už přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 7. září se zpovídá od 15.30 do 17.00 hod.
 6. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 1. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 9. června 2019.

 

Ohlášky na neděli 26. srpna 2018:

Dnes slavíme 21. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 27. 8.:

Sv. Moniky. Narodila se v roce 331 v Tagastě v Numidii. Provdala se za pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny a dceru. Svou mírností dosáhla toho, že manžel před smrtí přijal křest. Modlila se za svého syna Augustina, který žil nevázaným životem. Zemřela r. 387.

 

Úterý 28. 8.:

Sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Po svém obrácení a přijetí křtu v roce 387 se stal biskupem v Hippo. Zanechal 113 spisů, 218 dopisů a více než 500 promluv o křesťanské víře a nauce. Zemřel r. 430.

 

Středa 29. 8.:

Umučení sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel byl sťat v pevnosti Machaerus.

 1. výročí od bombardování města Ostravy během II. světové války

 

Sobota 1. 9.:      

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Světový den modliteb za péči o stvoření

 

Neděle 2. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Ve středu 29. srpna ve výroční den bombardování města Ostravy během II. světové války v r. 1944 bude mše sv. v 18.00 hod. obětována za padlé při tomto bombardování a za mír ve světě.
 2. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na září 2018, intence na říjen, listopad a prosinec se budou zapisovat ve středu 5. září (za 14 dní) od 7.00 hod. Další dny během úředních hodin.
 3. Na První sobotu v měsíci 1. září se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
  –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 4. V sobotu 1. září v 11.00 hod. budou v katedrále oddavky Pavel Stanovský a Kateřina Zelinková.
 5. V sobotu 1. září v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 6. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 7. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2018/2019:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                    na mši sv. v neděli 9. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách naší farnosti (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Ti, kdo už přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 7. září se bude zpovídat odpoledne od 15.30 do 17.00 hod.
 8. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 1. října v 19.00 hod. Biřmování bude v katedrále 9. června 2019.