Ohlášky

Ohlášky  na neděli  4. června 2023 jsou za ohláškami na neděli 28. května 2023.

Ohlášky na neděli 28. května 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého, Hod Boží svatodušní. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 29. 5.:

PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE

 

Úterý 30. 5.:

Sv. Zdislavy. Narodila se r. 1220 v Křižanově na Moravě, provdala se za Havla z Lemberka, podporovala stavbu dominikánských klášterů. Vynikala láskou k chudým a vlastním dětem. Zemřela r. 1252.

 1. výročí od vzniku ostravsko-opavské diecéze.

 

Středa 31. 5.:

Svátek Navštívení P. Marie.

 

Čtvrtek 1. 6.:

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

 

Pátek 2. 6.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 3. 6.:

Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. S dvanácti křesťany byl zaživa upálen 3. června 1886 v Ugandě. Jsou to prvomučedníci černé Afriky.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 4. 6.:

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 800 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 204.600 korun. Průběžně lze stále přispívat. Minulou neděli 21. května se při sbírce na údržbu katedrály a instalaci varhan vybralo 22.500 korun, z toho dary jednotlivců činily 3.000 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes na Svatodušní neděli 28. května je sbírka na Diecézní charitu ostravsko-opavskou a po mši sv., která je v 9.30 hod., bude setkání farníků u vaječiny na faře v sále ve 2. patře, na které jste srdečně zváni. Z toho důvodu nebude příští neděli 4. června na faře farní minikavárna, ani nebude otevřená farní knihovna.
 3. Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Paškál se dává ke křtitelnici a rozsvěcuje se při udílení křtu a při pohřbu. Od pondělí 29. května pokračuje doba liturgického mezidobí. Místo modlitby „Raduj se, Královno nebeská“ se modlíme ráno, v poledne a večer „Anděl Páně“.
 4. V pondělí 29. května od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 29. května v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor Listu sv. Pavla Římanům – 4. kapitola. Zájemci jsou zváni!
 6. V úterý 30. května se v kostele sv. Václava uskuteční diecézní setkání seniorů. Mši sv. v 9.30 hod. bude slavit o. biskup Martin.
 7. Ve středu 31. května v 18.00 hod. v bazilice Navštívení P. Marie ve Frýdku bude slavit mši sv. o. biskup Martin za biskupskou synodu a synodální proces v naší diecézi a po ní bude následovat diskuse. Všichni jsou zváni.
 8. Na První pátek v měsíci 2. června je v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
    –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
    –  17.00 hod.: mše sv. k zahájení Noci kostelů, kterou bude slavit o. biskup Martin; v 18.00 hod. bude ekumenická modlitba za Ostravu a po ní bude katedrála a kostel sv. Václava otevřen do 24.00 hod. Kostel sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě bude otevřen do 23.00 hod. Předtím od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. Na První sobotu v měsíci 3. června se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
    –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
    –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 10. Příští neděli 4. června bude večerní mše sv. v 19.00 hod. latinská.
 11. Na závěr katechetického roku se 16. až 18. června (pátek až neděle) uskuteční výlet dětí a mládeže. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na měsíce červenec až prosinec 2023.
 13. Na internetových stránkách si můžete prohlédnout fotografie z naší farní pouti na Velehrad a do Luhačovic v pondělí 1. května, z farní pouti do Říma a Assisi 7. až 14. května, z prvního svatého přijímání dětí v katedrále minulou neděli 21. května a další.
 14. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2023/2024 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí a Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun.

 

Ohlášky na neděli 4. června 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 5. 6.:

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Narodil se kolem roku 673 v Anglii, v roce 722 se stal biskupem v Mohuči. Položil základy církevní organizace v Bavorsku, Hesensku a Durynsku. Zemřel v roce 754.

 

Úterý 6. 6.:

Sv. Norberta, biskupa. Narodil se v Xanten v Porýní, r. 1115 se stal knězem a založil řád premonstrátů. Od r. 1126 byl arcibiskupem v Magdeburku a tam také r. 1134 zemřel. Jeho ostatky byly r. 1627 přeneseny do Prahy na Strahov.

 

Čtvrtek 8. 6.:

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

BOŽÍ TĚLO

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 9. 6.:

Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve. Narodil se kolem roku 306 v křesťanské rodině v Nisibis (dnešní Turecko), stal se jáhnem a učitelem. Skládal písně a zanechal mnoho spisů o pravdách víry. Zemřel r. 373.

 

Sobota 10. 6.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 11. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 1.000 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 205.600 korun. Průběžně lze stále přispívat. Minulou neděli 28. května se při sbírce na Diecézní charitu ostravsko-opavskou vybralo 23.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Z důvodu našeho svatodušního setkání minulou neděli není dnes v neděli 4. června na faře farní minikavárna, ani není otevřená farní knihovna.
 3. V pondělí 5. června od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna.
 4. Katecheze dospělých je v úterý 6. června v 19.00 hod. na faře.
 5. Ve čtvrtek 8. června na slavnost Těla a krve Páně bude v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup Martin s kněžími děkanátu a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava, kde bude zakončen chvalozpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Prosíme, abyste si našli čas zúčastnit se průvodu jako veřejného vyznání víry.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 9. června v 17.00 hod.; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 7. V pátek 9. června od 20.00 hod. a v sobotu 10. června od 19.30 hod. vždy do 22.00 hod. bude před katedrálou festival Slezská lilie.
 8. V sobotu 10. června v 9.30 hod. v kostele sv. Václava bude slavit mši sv. o. biskup Martin na zakončení kursu pro katechety.
 9. V sobotu 10. června v 10.00 hod. bude v katedrále svatební obřad: Václav Zeman a Petra Ohnheyserová.
 10. Příští neděli 11. června bude pravidelná měsíční sbírka na údržbu katedrály a instalaci varhan.
 11. Děkujeme všem, kteří připravili svatodušní setkání farníků minulou neděli 28. května na naší faře a program na Noc kostelů v pátek 2. června. Na internetových stránkách si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy.
 12. V rámci projektu Otevřené chrámy je do konce října možnost komentovaných prohlídek kostela sv. Václava v Moravské Ostravě ve čtvrtek a pátek od 11.00 do 16.00 hod. a v sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. a kostela sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě v sobotu od 11.00 do 16.00 hod.
 13. Na závěr katechetického roku se 16. až 18. června (pátek až neděle) uskuteční výlet dětí a mládeže. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 14. Ve farní kanceláři je už možnost zápisů mešních úmyslů na měsíce srpen až prosinec 2023.
 15. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2023/2024 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí a Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun.