Ohlášky

Ohlášky na neděli od 11. srpna do 1. září 2019  jsou za ohláškami na 4. srpna 2019

Ohlášky na neděli 4. srpna 2019:

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 5. 8.:

Posvěcení římské baziliky P. Marie. Bazilika P. Marie Větší v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě. Nechal ji zbudovat papež Liberius kolem r. 360. Papež Hadrián II. zde r. 867 schválil slovanské bohoslužebné knihy v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje.

 

Úterý 6. 8.:

Svátek Proměnění Páně. Před apoštoly Petrem, Jakubem a Janem byl Pán Ježíš na hoře Tábor proměněn, aby vyniklo jeho božství.

 

Středa 7. 8.:

Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. Sixtus II. byl zabit při bohoslužbě 6. srpna r. 258, kterou slavil v kapli Kalistových katakomb během pronásledování, které rozpoutal římský císař Valerián. Spolu s ním byli sťati také čtyři jáhni, další dva byli usmrceni téhož dne v sousedních katakombách a poslední z nich, sv. Vavřinec, po krutém mučení zemřel o čtyři dny později.

 

Čtvrtek 8. 8.:

Sv. Dominika, kněze. Narodil se ve Španělsku, v r. 1215 založil řád kazatelů – dominikánů, kteří měli slovem, chudobou a životem hlásat návrat k evangeliu. Zemřel r. 1221 v Boloni.

 

Pátek 9. 8.:

Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy. Narodila se v r. 1891 v židovské rodině ve Vratislavi, zajímala se o filosofii. V hledání pravdy dochází ke konverzi a v roce 1922 k přijetí křtu. Opouští místo asistentky na univerzitě a vstupuje do karmelitánského kláštera. V r. 1942 je v klášteře Echt v Holandsku zajata nacisty a odvezena jako židovka do koncentračního tábora v Osvětimi, kde spolu s dalšími 9. srpna umírá v plynové komoře.

 

Sobota 10. 8.:

Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem papeže Sixta II. Staral se o hmotný majetek a charitativní činnost v Římě, v r. 258 byl umučen ohněm.

 

Neděle 11. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. V úterý 6. srpna od 18.30 hod. je v kostele sv. Václava modlitba chval.
 2. V sobotu 10. srpna v 13.00 hod. je v kostele sv. Václava svatební mše sv.: Veronika Sedláčková a Michal Kolondra a v 14.30 hod. je mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 3. Příští neděli 11. srpna bude pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 4. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté na Maria Hilf u Zlatých Hor je v sobotu 10. srpna, v Hrabyni v sobotu 17. srpna a v neděli 18. srpna. Bližší informace na vývěsce venku.
 5. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na říjen 2019.
 6. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 7. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2019/2020:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                               na mši sv. v neděli 8. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Bližší informace jsou na internetových stránkách (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat doma těm, kteří zodpovídají za výchovu dětí.

 

Ohlášky od 11. srpna do 1. září 2019:

Neděle 11. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 12. 8.:

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Založila kongregaci sester Navštívení P. Marie. Umírá r. 1641.

 

Úterý 13. 8.:

Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků. Kol. r. 235 byli odsouzeni za svoji věrnost Kristu.

 

Středa 14. 8.:

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Minorita, který založil tiskové centrum v Niepokalanově. Působil i v Japonsku a po návratu do Polska byl v r. 1939 zatčen nacisty a v koncentračním táboře Osvětim nabídl svůj život za odsouzeného spoluvězně. Zemřel 14. srpna 1941.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie

 

Čtvrtek 15. 8.:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 16. 8.:

Sv. Štěpána Uherského. Narodil se r. 969 jako syn maďarského vévody Gejzy. V r. 1000 se stal králem. Založil 10 diecézí, budoval kostely a kláštery; vládl rozvážně a spravedlivě. Zemřel v roce 1038.

 

Sobota 17. 8.:

Sobotní památka P. Marie.  

 

Neděle 18. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 19. 8.:

Sv. Jana Eudese, kněze. Narodil se ve Francii, r. 1625 se stal knězem, působil jako misionář venkovského lidu. Na pomoc dívkám založil kongregaci sester křesťanské lásky, sestry Dobrého Pastýře. Zemřel r. 1680.

 

Úterý 20. 8.:

Sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se r. 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a r. 1115 zbudoval klášter v Clairvaux a stal se opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel r. 1153.

 

Středa 21. 8.:

Sv. Pia X., papeže. V r. 1903 se stal papežem, zreformoval breviář, misál, vyučování katechismu a stanovil předpisy pro první sv. přijímání dětí. Zemřel r. 1914 krátce po vypuknutí války, které se snažil zabránit.

 

Čtvrtek 22. 8.:

PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY

 

Pátek 23. 8.:

Sv. Růženy z Limy, panny. Narodila se r. 1586, vedla kající život, žila v III. řádu sv. Dominika. Zemřela r. 1617 v Limě a je patronkou Latinské Ameriky.

 

Sobota 24. 8.:

Sv. Bartoloměje, apoštola. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kol. r. 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

 

Neděle 25. 8.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Pondělí 26. 8.:

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků. Pokračovali v díle sv. Vojtěcha v Polsku.

 

Úterý 27. 8.:

Sv. Moniky. Narodila se v roce 331 v Tagastě v Numidii. Provdala se za pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny a dceru. Modlila se za svého syna Augustina, který žil nevázaným životem. Zemřela r. 387.

 

Středa 28. 8.:

Sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Po svém obrácení a přijetí křtu v roce 387 se stal biskupem v Hippo. Zanechal 113 spisů, 218 dopisů a více než 500 promluv. Zemřel r. 430.

 

Čtvrtek 29. 8.:

Umučení sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel byl sťat v pevnosti Machaerus.

 1. výročí od bombardování města Ostravy během II. světové války (v r. 1944)

 

Sobota 31. 8.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 1. 9.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Světový den modliteb za péči o stvoření

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 3. srpna se na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 2.200 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V neděli 11. srpna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. V pondělí 12. srpna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 4. Ve čtvrtek 15. srpna na slavnost Nanebevzetí P. Marie jsou v katedrále mše sv. v 7.30 hod. a v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se ten den účastnit mše sv. Náš o. biskup František si připomíná 47. výročí kněžského svěcení. Vzpomeňme na něho v modlitbě.
 5. V sobotu 17., 24. a 31. srpna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 6. Hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté v Hrabyni je v sobotu 17. srpna a v neděli 18. srpna. Bližší informace na vývěsce venku.
 7. Při příležitosti výročí bombardování Ostravy během II. světové války v r. 1944, které připadá na čtvrtek 29. srpna, bude v neděli 1. září mše sv. v 9.30 hod. obětována za padlé při tomto bombardování a za mír ve světě.
 8. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na neděli za 15 korun.
 9. Přihlašování dětí a mládeže do výuky náboženství ve škol. roce 2019/2020:
  Děti a mladí lidé, kteří už navštěvovali výuku náboženství v loňském školním roce na naší faře, i ti kteří ještě nechodili do výuky, ať přijdou i s rodiči
                                    na mši sv. v neděli 8. září v 9.30 hod.,
  při které bude žehnání školních věcí (aktovek apod.) a po ní se domluví termíny výuky. Nově příchozí děti mohou rodiče nahlásit také ve farní kanceláři nebo sakristii do 5. září. Přihlásit se mohou i děti nepokřtěné. Vyučování je pro předškoláky, žáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky. Informace jsou na internetových stránkách naší farnosti (Katecheze), vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy. Můžete si je vzít, nebo předat těm, kdo zodpovídají za výchovu dětí. Ti, kdo už přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření! Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. V pátek 6. září se bude zpovídat odpoledne od 15.30 do 17.00 hod.
 10. Od října začne příprava dospělých k sv. biřmování. Starší 15 let se mohou nahlásit v sakristii nebo farní kanceláři. Rovněž se mohou přihlásit dospělí zájemci o sv. křtu, smíření a eucharistie a také ti, kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry. První setkání bude na faře v pondělí 7. října v 19.00 hod. Biřmování bude 31. května 2020.
 11. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z poutní mše sv. k sv. Anně u kaple v O.-Muglinově v sobotu 27. července a další.