Promluva: 4. Eucharistie – Slavení Eucharistie na oltáři

Příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Rok 2013 – Rok Eucharistie

Bratři a sestry,

po nějaké době se opět dostáváme v rámci Roku Eucharistie k tajemství Nejsvětější Svátosti. Dnes si vysvětlíme, co vše se mocí Ježíšova slova při slavení Eucharistie na oltáři zpřítomňuje. Odpověď máme obsaženou ve zvolání po proměňování a pozdvihování : „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.“ Protože slavení eucharistie na oltáři je děj (nejen vzpomínání na věci minulé), jsme my všichni doslova vtaženi do jeho středu. Nelze zůstat jaksi mimo. Bohoslužba oběti v sobě nese zpřítomnění Poslední večeře ze Zeleného čtvrtku, dále Kristovy vykupitelské smrti na Velký pátek a zmrtvýchvstání o velikonočním ránu.

Přinášíme k oltáři chléb a víno a slavíme přesně to, co Ježíš při Poslední večeři. Ústy kněze říká Kristus: „Toto je kalich mé krve, která se za nás prolévá. To čiňte na mou památku!“ Mocí jeho slova, které je Boží a tvůrčí, dochází ke změně podstaty. Zůstávají sice viditelné způsoby pokrmu a nápoje s charakteristickou chutí, vůní a barvou, ale změní se podstata: nastupuje přítomnost Krista – Božího Beránka, ukřižovaného, zmrtvýchvstalého s oslavenou lidskou přirozeností. A to pod každou způsobou zvlášť, proto se mu klaníme (klečíme a vyznáváme s Tomášem: Pán můj a Bůh můj) zvlášť při pozdvihování každé způsoby, ale jde však o jediný úkon bohapocty.

Zároveň nám 2 způsoby zpřítomňují jeho oběť na kříži. Je to tentýž Ježíš na oltáři před námi, který umíral na kříži na Velký pátek. Jeho tělo bylo vydáno a krev byla prolitá. Při slavení eucharistie už Ježíš netrpí , jedná se o zpřítomnění krvavé oběti nekrvavým způsobem (svátostným). Ve slavení Eucharistie je zpřítomnění i Kristovo oslavení zmrtvýchvstání. Právě vzkříšení dává smysl Eucharistii. Pod způsobami chleba a vína – každé zvlášť i v každé její části – je přítomen Kristus celý se svým božstvím i oslaveným lidstvím po zmrtvýchvstání . Když tedy plníme jeho příkaz z Poslední večeře: Vezměte a jezte …. a vezměte a pijte …. setkáváme se s ním tím nejdokonalejším způsobem, i když tajemně, přece ale reálně, viditelně.

Bratři a sestry, při slavení Eucharistie musíme mít otevřené srdce, abychom pravdu o ní uměli prožít a rozum osvícen Božím (Ježíšovým) slovem, abychom jí rozuměli. O to jsme se pokusili i dnešním zamýšlením.

Vtáhnout do děje Eucharistie nám mohou pomoci i další symboly související s jejím slavením:

  • Oltář kamenný: připomíná stůl z večeřadla kolem něhož jsme shromáždění jako Ježíšovi učedníci. Je ozdoben květy .
  • Kamen připomíná horu Golgotu, kde byl Ježíš ukřižován, proto je v jeho blízkosti i kříž. Kámen také připomíná skálu a hrob, do kterého byl uložen a z kterého vstal z mrtvých.
  • Plátno na něm připomíná plátno, do kterého bylo zahaleno mrtvé tělo, a odkud vstal z mrtvých.
  • Svíce připomíná světlo velikonočního rána, radost ze vzkříšeného Pána.

Bratři a sestry, nebojme se vstupovat do dění Eucharistie, když jsme na mši svaté, nebuďme jen účastníky , diváky, přijměme Ježíšovo pozvání ke vstupu do dění na oltáři.

Mons. Jan Plaček