Ohlédnutí za farní poutí do Říma a Assisi ve dnech 7.-14. 5. 2023


Ohlédnutí za farní poutí do Říma a Assisi ve dnech 7.-14. 5. 2023

 
(homilie při mši sv. 4. 6. 2023)
  

Bratři a sestry,

v letošním roce je to 1 160 let, kdy sv. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu s poselstvím evangelia a o Vánocích to bude 800 let, kdy sv. František z Assisi poprvé postavil jesličky. Chtěl bych Vás dnes všechny seznámit s naší farní poutí, kterou jsme vykonali ve dnech 7. – 14. května, právě na místa spojená s těmito událostmi.

Na společnou cestu jsme se vydali v neděli 7. května po modlitbě ranních chvál a mši sv., kterou jsme slavili v naší katedrále ráno v 6 hodin. Už během ní jsme si říkali, že přestože projedeme dva hraniční přechody, nejedeme  do ciziny, ale jedeme vlastně domů. Vždyť kontakty s Římem, s Petrovými nástupci, s církví v Římě u jejichž základu stojí apoštolové Petr a Pavel, patří k prvopočátku našich dějin.  Naše kořeny nejsou ve Vídní, ani v Berlíně, ani v Bruselu, natož v Moskvě, ale opravdu v Římě.

První noc jsme strávili v Padově. Ráno, v pondělí 8. května, jsme po snídani a modlitbě ranních chvál putovali do baziliky sv. Antonína, kde je tento světec pohřben a jehož úcta je známá po celém světě. Narodil se 15. 8. 1195 v Lisabonu, věnoval se studiu Bible, nabyl vzdělání a když v Maroku bylo muslimy zavražděno několik františkánů a on se zúčastnil jejich pohřbu v Portugalsku, vzklíčila v něm touha hlásat Krista. Vstoupil k františkánům, osobně se seznámil se sv. Františkem a věnoval se kázaní po celé Evropě. Zemřel vyčerpán r. 1231 (ve svých 35 letech) v Padově a zde je také pohřben. Už za rok (r. 1232) byl kanonizován. My jsme se ráno účastnili mše sv., pomodlili jsme se u jeho hrobu a v poledne jsme odjížděli do Říma, kde jsme dorazili ve večerních hodinách. Ubytovali jsme se v poutním domě Velehrad – český dům, který založil arcibiskup Josef Beran.

V úterý 9. května jsme v 7.30 hod. slavili vlastní mši sv. v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje. Společně jsme se zamýšleli nad úlohou a postavením apoštola Petra, kterou mu Ježíš vymezil, když mu říká: „Ty jsi Petr – to je skála a na té skále zbuduji svou církev.“ A samozřejmě i toto Ježíšovo přání plní i jeho nástupci – papežové. Stačí vzpomenout 3 návštěvy sv. Jana Pavla II. v naší vlasti a Benedikta XVI. a navázání diplomatických styků po vzniku samostatného Československa se Svatým stolcem.

Pak jsme navštívili Lateránskou baziliku Nejsvětějšího Spasitele, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty založenou r. 313, u které do 14. stol. sídlili papežové. Konalo se zde 5 koncilů a v bazilice je pohřbeno anebo se zde nacházejí náhrobky 17 papežů. V r. 1729 byl zde svatořečen Jan Nepomucký. Před bazilikou se nachází sousoší sv. Františka a jeho druhů,  připomínající jeho návštěvu v Římě spojenou s touhou po obnově církve.

Dalším cílem našeho putování byla bazilika sv. Klimenta, kde je pohřben sv. Cyril (+14. února 869). U jeho relikviáře jsme se modlili a prosili za naši vlast, aby cyrilometodějské dílo u nás dále rostlo.

Nedaleko baziliky sv. Klimenta se nachází bazilika sv. Kříže s relikviemi umučení P. Ježíše z Jeruzaléma. Po prohlídce baziliky jsme se pomodlili u ostatků a zamýšleli se nad replikou Turínského plátna. Bazilika sv. Kříže byla titulární bazilikou kardinála Miloslava Vlka.

Odpoledne jsme navštívili baziliku Panny Marie Větší (z let 432-440), po koncilu v Efesu (r. 431) kde byl potvrzen Panně Marii titul – Bohorodička. Pro nás významná tím, že r. 867 papež Hadrián II. v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje, položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy a tak schválil a povolil slovanskou bohoslužbu. Je zde ikona P. Marie „Solus populi romani,“  kde se chodí modlit papež František za své apoštolské cesty. Pod hlavním oltářem je krypta Narození Páně a jsou zde uloženy i ostatky sv. Jeronýma – překladatele Bible do latiny  ze 4. století.

Bazilika Panny Marie v Trastevere  (v Zatibeří, tj za řekou Tiberou) je jeden z nejstarších, stále činných kostelů v Římě. Zde žili římští křesťané už v 1 století. První svatyně byla v letech 221-227 založena papežem Kalixtem I. v domě, ve kterém se shromažďovali první křesťané. Kostel je mnohokrát přestavovaný a kolem r. 1140 je postavena románská bazilika vyzdobená v dalších letech krásnými mozaikami.

Večer proběhla beseda v poutním domě Velehrad s p. Michalem Klementem, teologem a církevním poradcem na Velvyslanectví ČR u Svatého stolce a archeologem o vykopávkách pod bazilikou sv. Petra.

Ve středu 10. května v 9. hod. jsme se účastnili generální audience se sv. Otcem Františkem, také byl přítomen pravoslavný koptský patriarcha z Egypta Tavadros II. Koptská církev patří mezi starobylé křesťanské církve. Podle ústního podání přinesl křesťanství do Egypta apoštol Marek. Působil v Alexandrii, kde byl r. 68 umučen. Kolem roku 190 se Alexandrie stala centrem katecheze. V nejstarší katechetické škole na světě se vzdělával např. otec teologie Origenes, pobývali zde učenci jako sv. Jeroným, sv. Basil a sv. Benedikt. Egypt je také kolébkou klášterního mnišství. V tíživé době útlaku lidé utíkali do nehostinné pouště, aby mohli žít svou víru svobodně. V poslední době zde vydali svědectví sami křesťané, kteří byli islamisty podřezáni.

Po generální audienci jsme navštívili ve skupinách ve 12. hod., 14 hod. a 16 hod. nekropoli pod bazilikou sv. Petra – starověké pohřebiště z 1. stol., kde se nacházejí hroby prvních křesťanů, včetně hrobu sv. Petra. Nekropole je 11 m pod podlahou baziliky. Bazilika sv. Petra je již 7 stavbou nad hrobem sv. apoštola Petra. Výkladem nás provázel p. Klement.

Ve volném čase někteří z nás vystoupili do kopule baziliky, někteří si dali dobrý oběd a někteří navštívili židovskou synagogu. Velká synagoga je největším židovským místem bohoslužeb v Římě. V budově je také museum, které uchovává a vystavuje artefakty cenné pro židovský lid a jeho historii. 13. dubna 1986 navštívil Velkou synagogu papež Jan Pavel II. Tato událost znamenala první známou návštěvu papeže v synagoze od raných dějin římskokatolické církve. Modlil se s tehdejším vrchním rabínem Elio Toaffem. V roce 2010 hostil rabím Riccardo Di Segni návštěvu papeže Benedikta XVI., a papež František navštívil synagogu 17. ledna 2016.

Ve čtvrtek 11. května jsme odjeli do Assisi – města sv. Františka. František se narodil 1182 v Assisi, byl jáhnem, kazatelem, mystikem, zakladatelem řádu. Dostal se až k sultánovi Al-Kamilovi a udělal na něj velký dojem. Nebyl ani mučen, ani zabit, ale naopak tak zaujal svým zjevem a učením, že ho sultán propustil a dovolil, aby jeho následovníci se mohli usadit na místech spojených se životem P. Ježíše ve Svaté Zemi. Zemřel 3. října 1226 ve věku 44 let. Jeho hrob se nachází v bazilice, která nese jeho jméno. U jeho hrobu jsme se modlili a v jedné z kapli jsme slavili mši sv. Při kázání jsme se zamýšleli co je důležité v našem životě. Zatímco Ježíšovo jho (požadavky) se zpočátku zda být těžké, tak v konečném důsledku je pro nás osvobozující, narozdíl od nabídek světa, které se zpočátku zdají být osvobozením, v konečném důsledku člověka zotročují.

V bazilice sv. Kláry v Assisi je hrob první následovnice sv. Františka a zakladatelky klarisek – ženské františkánské větve. Pro nás je sv. Klára významná tím, že si dopisovala se sv. Anežkou Přemyslovnou.

V bazilice Panny Marie Větší v Assisi je uložen k věčnému odpočinku blahoslavený Carlo Acutis (nar. 1991 Londýn, + 12. října 2006), v 15 letech onemocněl leukémii a zemřel. Blahořečen byl r. 2020, je patronem počítačových programátorů, první světec internetu, nazývaný svatý v džínách, ve kterých byl také pohřben. Rodiče, kteří byli vlažní ve víře, se díky jemu vrátili k praktikovaní křesťanského života. Carlo se denně účastnil mše sv. a na internetu založil stránky, které se věnovaly eucharistii.

V pátek 12. května jsme navštívili římské katakomby sv. Kalista I. Nekropole představuje 20 km chodeb, ve kterých byli i pohřbeni někteří papežové z 1. stol. a sv. Cecílie. Při prohlídce jsme si mohli na stěnách katakomb všimnout nejstarších vyobrazení: Dobrý Pastýř, křest, slavení eucharistie. V kapli v katakombách jsme slavili mši sv. a zamýšleli se nad nadějí mučedníků, která vyrůstala z lásky ke Kristu v eucharistii a v naději na život věčný.

Bazilika sv. Pavla za hradbami je postavena nad hrobem apoštola Pavla ve 4. století. Roku 1823 baziliku zničil požár, ale byla zrekonstruována ve své původní kráse. Na její obnovu přispěl celý svět.

Odpoledne jsme navštívili Vatikánská muzea, která končí prohlídkou Sixtinské kaple, kde se nacházejí fresky Michelangela Buonarotiho, Sandra Botticeliho, Dominica Ghirladala, Perugina a jiných renesančních malířů a kde se také volí noví papežové.

V sobota 13. května jsme odjížděli do Fonte Colombo – vesničky, kde sv. František před 800 lety sepsal pravidla a své řehole. Při mši sv. v kostele jsme rozjímali o Panně Marii, ze které se P. Ježíš narodil a sv. František poprvé ztvárnil toto tajemství v živém betlémě. Každý betlém se tak stává ikonou (obrazem), která nám umožňuje do tohoto tajemství nahlédnout. Po mši sv.  jsme putovali do Greccia, kde v jeskyni sv. František o Vánocích 1223 při mši představil  poprvé živý betlém místním obyvatelům  a tato tradice se ujala a rozšířila po celém světě.

Odpoledne jsme odjížděli do Boloně, kde jsme strávili poslední noc. Večer jsme si prohlédli historické centrum Boloně – katedrálu, baziliku sv. Petronia, dvě věž – symbol Boloně a další.

V neděli 14. 5.  po snídani jsme se vydali na cestu domů. V autobuse jsme se pomodlili modlitbu ranních chvál a růženec. Nedělní mši sv. jsme měli naplánovanou v přírodě, v Alpách, silný déšť nám v tom však zabránil, a tak jsme mši sv. slavili na parkovišti v autobuse. Byla obětována za maminky, protože se slavil Den matek. Do Ostravy jsme dojeli ve 22 hod.

Naše vděčnost za uskutečnění naší pouti patří především P. Bohu, sv. Cyrilovi a Metodějovi, sv. Františkovi a všem kteří pouť připravili a také těm, kteří nás doprovázeli svou modlitbou.   I my jsme se modlili za všechny.

Pouť je zdokumentována ve fotografiích, které jsou na panelech v boční lodi katedrály a na internetových stránkách naší farnosti.

Pro přechod do fotogalerie  klikněte zde.