Červen a červenec 2017 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách

Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji.

Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem

Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. čísle 603 843 937.

Děkanátní pouť do Frýdku

Na První sobotu v měsíci 3. června se koná pouť našeho děkanátu do Frýdku za nová kněžská a řeholní povolání a posvěcení našich rodin. V 16.00 hod. bude modlitba růžence, v 17.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti a v 18.00 hod. mše sv. s o. biskupem Martinem. Od fary v Moravské Ostravě pojede autobus v 15.00 hod., cena 70 korun.

Biřmování

V neděli 4. června na slavnost Seslání Ducha Svatého bude udílet o. biskup František v katedrále při mši sv. v 9.30 hod. svátost křesťanské dospělosti – biřmování.

Noc kostelů

Noc kostelů bude zahájena v katedrále v pátek 9. června v 17.00 hod. mší sv. celebrovanou o. biskupem Františkem. Po ní budou zpřístupněny do 24.00 hod. pro veřejnost katedrála Božského Spasitele a kostel Svatého Václava v Moravské Ostravě a do 23.00 hod. kostel Svatého Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě.

Slavnost Těla a krve Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 15. června na slavnost Těla a krve Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František, a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava zakončený svátostným požehnáním.

Kněžské svěcení

V sobotu 24. června v 9.30 hod. udělí o. biskup František v katedrále kandidátům naší diecéze sv. kněžství. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava.

Ukončení školního a katechetického roku

Mše sv. na závěr katechetického r. 2016/17 bude v neděli 25. června v 9.30 hod. Po ní bude odjezd dětí a mládeže na výlet do středních Čech. Navštívíme Podbrdsko, okolí Křivoklátu, hrad Karlštejn a další. Cena je 1.200 korun. Návrat ve středu 28. června.

Svátek svatého Prokopa

V pátek 30. června v 18.00 hod. bude v katedrále mše sv. obětována za horníky a hutníky u příležitosti svátku jejich patrona sv. Prokopa. Po ní bude setkání na faře.

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje – doporučený zasvěcený svátek

Ve středu 5. července na slavnost Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy budou v katedrále mše sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 18.00 hod. V kostele ve Slezské Ostravě bude mše sv. v 7.45 hod.

Pouť k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě

Dvanáctá pěší pouť v předvečer svátku bude v pátek 14. července: sraz účastníků v 19.00 hod. v kostele sv. Václava a pěší pouť do kostela ve Slezské Ostravě, kde bude ve 20.00 hod. mše sv. Po ní bude následovat výstup na haldu Emu. V den slavnosti v sobotu 15. července budou dopoledne mše sv. v 7.00 hod. s modlitbou ranních chval, v 8.30 hod., v 9.30 hod. a v 11.00 hod. Od 12.00 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace, která bude zakončena v 17.00 hod. svátostným požehnáním. Večerní mše sv. na zakončení poutního dne bude v 17.30 hod.

Slavnost 120. výročí posvěcení katedrály

V předvečer slavnosti v sobotu 15. července v 19.00 hod. se v eucharistické kapli katedrály budeme modlit večerní chvály a po nich bude svátostné požehnání. V den slavnosti v neděli 16. července bude mše sv. v 7.30 hod.; v 9.00 hod. modlitba růžence a v 9.30 hod. pontifikální mše sv. za živé a zemřelé farníky a dobrodince katedrály, kterou bude slavit o. biskup František. Večerní mše sv. v 19.00 hod. bude obětována za stavitele katedrály kardinála Fürstenberga a světitele katedrály arcibiskupa Kohna.