Duben a květen 2018 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách

Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji.

Pouť do Melku a Vídně

Ve dnech 20. a 21. dubna (pátek a sobota) se uskuteční pouť do Melku a Vídně v Rakousku. V pátek v 6.00 hod. odjezd autobusem od fary v Moravské Ostravě a návštěva benediktinského kláštera v Melku, odpoledne příjezd do Vídně a ubytování. V sobotu ráno snídaně, mše v kostele sv. Karla Boromejského, oběd, prohlídka katedrály sv. Štěpána a individuální program. Odjezd z Vídně v 17.00 hod., návrat do Ostravy kolem 21.00 hod. Cena (včetně vstupu, noclehu, snídaně a oběda) je 1.900 korun, pro děti a studenty 900 korun. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit během úředních hodin ve farní kanceláři nebo u p. ing. Evy Porubové na tel. čísle 737 218 876.

Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem

Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. čísle 603 843 937.

Jednodenní pouť k P. Marii Pomocné na Maria Hilf

V úterý 8. května se uskuteční pouť k P. Marii Pomocné na Maria Hilf u Zlatých Hor. Odjezd je v 6.00 hod. od katedrály. Ze Zlatých Hor vykonáme pobožnost křížové cesty ke kostelu na Maria Hilf, starší vyveze autobus. V 11.00 hod. bude mše sv. a po ní odjezd na oběd do Karlovy Studánky. Po obědě navštívíme Pradědovu Galerii v Jiříkově. Příjezd ke katedrále kolem 20.00 hod. Cena je 700 korun, pro děti a studenty 400 korun. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit během úředních hodin ve farní kanceláři.

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 10. května na slavnost Nanebevstoupení Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup. Po ní bude na faře setkání biřmovanců s o. biskupem.

Svátek matek

V neděli 13. května na Svátek matek bude mše sv. v katedrále v 9.30 hod. obětována za maminky naší farnosti.

Biřmování

V neděli 20. května na slavnost Seslání Ducha Svatého bude udílet o. biskup František v katedrále při mši sv. v 9.30 hod. svátost křesťanské dospělosti – biřmování.

Noc kostelů

Noc kostelů bude zahájena v katedrále v pátek 25. května v 17.00 hod. mší sv. celebrovanou o. biskupem. Po ní budou zpřístupněny pro veřejnost do 24.00 hod. katedrála Božského Spasitele a kostel Svatého Václava v Moravské Ostravě a do 23.00 hod. kostel Svatého Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě.

První svaté přijímání dětí

Nácviky dětí před prvním sv. přijímáním budou v neděli 6. května a 13. května vždy po mši sv., která je v katedrále v 9.30 hod. Zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 26. května od 9.00 do 10.00 hod. Slavnost prvního svatého přijímání dětí naší farnosti bude v neděli 27. května při mši sv. v 9.30 hod.

Slavnost Těla a krve Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 31. května na slavnost Těla a krve Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup, a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava zakončený svátostným požehnáním.