Promluva: Jednota Starého a Nového zákona

Příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu

Rok 2010 –Rok Bible

„Novum Testamentum in Vetere latet, et in Novo Vetus Patet.“

Bratři a sestry,

slavíme dnes Den Bible a zároveň se blížíme k závěru Roku Písma svatého v rámci 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které si budeme připomínat r. 2013.

Latinský citát z úvodu bychom mohli přeložit následovně: „Nový zákon je ukryt (obsažen, schován) ve Starém zákoně a Starý zákon je zjevný (přístupný) v Novém.“

Bible tvoří jeden celek. Jeden zdroj Božího zjevení. Jak v průběhu vzniku, třídění a ustálení jednotlivých knih Písma svatého tak i uzrání v jednu posvátnou Knihu (lépe řečeno Knihovnu) objevujeme Boží působení, které nás upozorňuje na Boží pedagogiku postupného odhalování Boha svému lidu a plánu s lidstvem, které vrcholí v životě, smrti a zmrtvýchvstání jeho Syna Ježíše Krista. Samotný Ježíš na to naráží po svém vzkříšení. V Lukášově evangeliu čteme: „Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.“(Lk 24,27)

Kristus je středobodem Božího zjevení – Starý zákon k němu směřuje. On je klíčem k jeho pochopení. V prorockých knihách Starého zákona nacházíme často zmínky o věcech, které najdeme později vysvětleny nebo odhaleny v Novém zákoně. Příklad nám může poskytnout prorok Izaiáš a jeho předpověď o Emmanuelovi (Bůh s námi) a naplnění ve zvěstování narození Pána Ježíše, jak nám to vykreslil evangelista Lukáš. I tajemná postava trpícího nevinného Božího služebníka, o kterém hovoří opět prorok Izaiáš (7. stol. př. Kr.), tento text čteme např. na Květnou neděli a Velký pátek, byla rozpoznána až v Kristu – který sám bez hříchů zemřel za hříchy světa.

A mohli bychom, bratři a sestry, pokračovat dál. Velmi pěkně je ve Starém zákoně vykreslena Panna Maria. V Knize Genesis slyší po pádu do hříchu svůdce -had: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě“ (3,15). Nová Eva, matka živých, matka, ze které se narodil Ten, jenž rozdrtil moc zlého, je Maria. Ona je novou Evou, je i naší matkou.

Velice pěkně hovoří o jednotě Bible, tedy Starém a Novém zákoně, synagogy a církve velký konvertita ze židovství, bývalý římský rabín Eugenio Zohli: „Křesťanství je naplněním synagogy. Synagoga (Starý zákon) byl příslib a křesťanství (Nový zákon) je splněním tohoto slibu. Synagoga (se svými spisy) ukázala na křesťanství. Křesťanství (se svými spisy) předpokládá synagogu. Jedno bez druhého nemohou existovat. „(Documentation catolique , r. 1948)“.

Bratří a sestry, buďme vnímaví při naslouchání slovům Písma v rámci mše svaté, ať je v našich srdcích a myslích vždy posvátná bázeň, když vám lektoři v závěru biblických úryvků zvěstují: „ Slyšeli jsme slovo Boží.“ Ať se nám slova Písma stávají skutečným světlem a pokrmem pro růst naší víry.

P. Jan Plaček