Promluva: 6. Udělovatel křtu, místo křtu a zápis

Příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Rok 2011 – Rok sv. křtu

Bratři a sestry,

dnes chceme po nějaké době upřít opět svou pozornost k letošnímu roku, který je věnován sv. křtu v rámci přípravy církve v naší vlasti na cyrilometodějské jubileum v r. 2013. Po ryze duchovních aspektech křtu, se při dnešní homilii zaměříme na 3 viditelné prvky, které se křtem bezprostředně souvisí: na udělovatele křtu, místo udílení a zápis křtu.

Řádným udělovatelem křtu je biskup, kněz a jáhen Podle Kodexu kanonického práva (neboli církevního práva) mohou tito udílet tuto svátost pouze na území jim spravovaném, tzn. biskup na území své diecéze, kněz (farář, kaplan a jáhen ve spolupráci se svým farářem) na území farnosti, v níž jsou ustanoveni. Pokud by chtěli nebo byli požádáni udělit tuto svátost mimo území své pravomoci, musí mít k tomu dovolení místního duchovního správce. Pokud by někde byl nedostatek kněží a jáhnů, třeba v misijních zemích, může diecézní biskup pověřit udělováním sv. křtu laika, který pak odpovídá i za náležitou přípravu před přijetím křtu a slavením podle liturgických předpisů (litím nebo ponořením ve jménu Nejsvětější Trojice).

V případě nutnosti (např. nebezpečí smrti, živelné pohromy s následkem smrti apod.) všechny tyto předpisy jdou stranou a z důvodu nezbytnosti křtu pro spásu (Mk 16,16) a touhy Boha po spáse všech (l Tim 2,4) může pokřtít každý člověk (i nevěřící, sám nepokřtěný, ale musí mít úmysl konat to, co činí církev při udílení křtu: lít vodu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého). Za normálních okolností by takto udělený křest byl neplatný. Ale i takto udělený křest v případě uzdravení pokřtěného je třeba nahlásit na faru kvůli zapsání do křestní matriky.

Místem udělení sv. křtu je zpravidla farní kostel. Dospělý katechumen je křtěn ve farním kostele, kde se připravoval k přijetí této svátosti a kde se už s ostatními zúčastňuje slavení mše sv. Malé děti přijímají křest ve farním kostele rodičů, kde se jednou spolu s nimi budou podílet na životě farní obce. Pokud se jedná o případ nutnosti (např. nebezpečí smrti apod.), může se křest udělit kdekoliv (v nemocnici, doma ….). Jestliže mají rodiče oprávněný důvod křtít dítě v jiné farnosti (bydlí tam většina příbuzenstva apod.), dává místní duchovní správce k tomu souhlas. Zbytečný je tento souhlas v případě, že rodiče nežijí ve spojení s místním společenstvím.

Udělený křest se zapisuje do křestní matriky. Za její vedení je odpovědný farář farnosti. Do matriky se zapíše: jméno a příjmení pokřtěného, udělovatel křtu, kmotři, rodiče pokřtěného, místo a den narození, místo a den udělení křtu. Později se k zápisu doplňuje např. přijetí sv. biřmování, uzavření církevního sňatku anebo udělení svěcení (jáhenského, kněžského, biskupského).

Bratři a sestry, vše, co souvisí s udělením sv. křtu, tvoří nezbytnou součást jeho prožívání. I z toho poznáváme, jak tato svátost z nás činí živé kameny Božího domu, kterým je církev

P. Jan Plaček