Hygienické požadavky během slavení mše sv.:

Prosíme všechny o dodržování následujících požadavků během slavení mše sv.:

 v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

 účastníci bohoslužby si před vstupem do kostela povinně dezinfikují ruce,

 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Stejná pravidla platí i pro svatby a křty.